Informacja o Ośrodku

Ośrodek Zarządzania Projektami Europejskimi jest firmą funkcjonującą na rynku od stycznia 2006 roku. Powstał w celu komercjalizacji kompetencji skupionych wokół niego specjalistów zajmujących się funduszami europejskimi. Doświadczenie Ośrodka jest wypadkową doświadczeń jego specjalistów, wywodzących się z instytucji wdrażających programy pomocowe. W zespole pracują osoby, które wdrażały projekty w następujących programach:

 • PHARE SSG (2000 – 2003)
 • PHARE RZL (2000 – 2002)
 • SAPARD
 • Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006
 • Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004 – 2006
 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
 • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2007 – 2013
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
 • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 • Norweski Mechanizm Finansowy 2014 – 2021

Wśród kompetencji Naszych specjalistów znajduje się pełna znajomość systemu i zasad wdrażania projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ośrodek Zarządzania Projektami Europejskimi