Oferta

 

Ośrodek Zarządzania Projektami Europejskimi realizuje kompleksowe usługi dla podmiotów gospodarczych w zakresie obsługi projektów finansowanych z funduszy europejskich. Zajmujemy się zarówno edukacją, pozyskiwaniem finansowania, zarządzaniem projektami i ich rozliczaniem, realizacją specjalistycznych zagadnień, aż po ewaluację i audyt projektów.

Oferujemy Państwu:

  • Pozyskiwanie finansowania projektów z funduszy UE (inwestycyjnych, doradczych, szkoleniowych, badawczych)
  • Zarządzanie projektami dofinansowanymi z UE (wypełnianie w imieniu klienta obowiązków wynikających z umowy dotacji)
  • Usługi doradcze (tworzenie biznes planów, studiów wykonalności, analiz przedprywatyzacyjnych)
  • Usługi szkoleniowe (w szczególności w zakresie finansowania inwestycji ze źródeł UE)
  • Usługi promocyjne (realizacja w imieniu beneficjenta funduszy UE, jego obowiązków w zakresie promocji i wizualizacji projektu)
  • Zarządzanie projektami dofinansowanymi ze środków UE (realizacja obowiązków wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie, rozliczanie projektów, procedury wyboru dostawcy, wnioski o płatność, przygotowanie do kontroli i ich obsługa)
  • Monitoring i ewaluacja (wdrażanie u beneficjentów procedur monitorowania uzyskiwania celów projektu – wymaganych przez instytucje wdrażające, ewaluacja realizacji celów projektu)
  • Audyt projektów unijnych (realizacja obowiązków beneficjenta w zakresie audytu zewnętrznego projektu)
Ze względu na dotychczasowe doświadczenie przy realizacji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oferujemy Państwu organizację szkoleń i konferencji w pełnej zgodności z zasadami rozliczeń instytucji dotujących. Oferujemy zarówno usługi w zakresie czynności technicznych związanych ze znalezieniem sali, sprzętem multimadialnym, organizacji rejestracji gości, jak również wsparcie przy organizacji części merytorycznej – pozyskanie wykładowców, niezbędnych materiałów. Szkolenia i konferencje organizujemy w bardzo szerokim spektrum tematycznym, ze szczególnym jednak doświadczeniem w zakresie tematyki funduszy europejskich i zagadnień pokrewnych, współpracy międzynarodowej, gastronomii, turystyki, hotelarstwa i szkoleń językowych.

 

Ośrodek Zarządzania Projektami Europejskimi